Profesionalita. Lidský přístup. Důvěra.

Právní služby

s čím Vám mohu pomoci

Nemovitosti

 • Kupní smlouvy k nemovitostem, návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • Úschova kupní ceny při převodu nemovitostí
 • Darování nemovitostí, směnné smlouvy, zřízení věcných břemen
 • Nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy
 • Výpověď z nájmu bytu, žaloba na vyklizení nemovitosti

Rodinné právo

 • Rozvod manželství – sporný i nesporný
 • Péče o děti, výživné pro děti
 • Výživné mezi manžely
 • Vypořádání společného jmění

Oběti trestných činů

 • Pomoc obětem trestných činů
 • Zastupování poškozených trestným činem v trestním řízení
 • Uplatnění nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy
 • Specializace na oběti znásilnění a domácího násilí

Občanské právo

 • Ručení, zajištění závazků, utvrzení dluhu, uznání dluhu
 • Zastupování v civilním řízení, vymáhání pohledávek
 • Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Ručení, zajištění závazků, utvrzení dluhu, uznání dluhu
 • Zastupování v civilním řízení, vymáhání pohledávek
 • Společenství vlastníků – úprava stanov, příprava podkladů ke shromáždění

Trestní právo

 • Obhajoba obviněných před policejním orgánem i před soudem
 • Právní pomoc u podání vysvětlení před policejním orgánem
 • Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu u odsouzených osob
 • Dopravní nehody – obhajoba viníků i hájení práv obětí
 • Zastupování poškozených trestným činem, včetně uplatňování nároků na náhradu škody
 • Pomoc obětem trestných činů

Náhrada škody

 • Náhrada škody na zdraví, majetku či náhrada nemajetkové újmy
 • Zastupování poškozených trestným činem v adhezním i civilním řízení
 • Zaměření na oběti dopravních nehod a vymáhání jejich nároků na náhradu škody
 • Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Náhrada škody způsobené průtahy v řízení
 • Náhrada škody způsobená zpožděnými či zrušenými lety

Nemovitosti

Marcela Kleinbauerová

S ohledem na mé zkušenosti v oblasti práva nemovitostí jsem schopna Vám nabídnout právní služby zejména v následujících oblastech:

 • prodeji nemovitostí včetně zajištění úschovy kupní ceny
 • darování nemovitostí
 • směně nemovitostí
 • prodeji družstevních podílů včetně zajištění úschovy vypořádacího podílu
 • pronájmu nemovitostí
 • zřízení / zrušení věcného břemene
 • zřízení / zrušení předkupního práva
 • zřízení / zrušení práva stavby
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví

Při převodech nemovitostí nabízím zvýhodněný balíček, který zahrnuje sepis kupní smlouvy včetně revizí a doplnění, úschovu kupní ceny, návrh na vklad, ověření podpisů v mé kanceláři a podání smlouvy na katastr nemovitostí. Cena je stanovena dle složitosti případu a výše kupní ceny v částce od 10.000 Kč.

Pro realitní kanceláře nabízím zajištění kompletního servisu, včetně právní prověrky nemovitostí. Při dlouhodobější spolupráci je možné sjednat nižší ceny právních služeb (od 8.000 Kč za zvýhodněný balíček převodu nemovitostí). Společně s kolegy Mgr. Markétou Stehlíkovou, advokátkou a JUDr. Martinem Haladou, LL.B., advokátem, taktéž pořádáme školení na předem domluvené téma z oblasti práva nemovitostí.

O mně

V roce 2014 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svou právní praxi jsem zahájila již při studiu na vysoké škole v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák, posléze jsem pokračovala svou praxi jako praktikantka v menší advokátní kanceláři se zaměřením na generální praxi.

Po dokončení vysoké školy jsem vykonávala svou koncipientskou praxi v menších advokátních kancelářích s generální praxí, přičemž jsem se zaměřovala zejména na obhajobu v trestním řízení, náhradu škody, rodinné právo, zastupování v civilním řízení a vypracování smluvní dokumentace.

V roce 2017 jsem úspěšně složila rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy z oblasti trestního práva se zaměřením na problematiku obětí trestných činů.

V současné době jsem samostatnou advokátkou a vykonávám generální praxi. Zaměřuji se na smluvní agendu vztahující se k nemovitostem, na právo trestní, právo rodinné, právo občanské a problematiku náhrady škody, nicméně s ohledem na rozmanitost mé právní praxe mohu klientům pomoci s různorodými problémy. I nadále se věnuji pomoci obětem trestných činů, přičemž ihned po složení advokátní zkoušky jsem byla zapsána do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pod č. ADV000306.

Hledám klientům vždy tu nejméně nákladnou cestu k vyřešení jejich problému, kladu důraz na srozumitelnost a přehlednost právních služeb. Nebojím se jít do sporu, avšak pokud je to v zájmu klienta, snažím se docílit smírného řešení.

Marcela Kleinbauerová

Odměna

Od prvního kontaktu s klientem kladu důraz na maximální transparentnost týkající se odměny ve vztahu mezi advokátem a klientem.

Odměna je s klientem vždy dohodnuta před započetím poskytování právních služeb.

Odměna se odvíjí zejména od složitosti věci a specifických potřeb klienta. Je možné ji domluvit jako hodinovou (sazba 2.000 – 3.000,- Kč/hod), fixní (zejména v případě přípravy smluvní dokumentace k nemovitostem), úkonovou, či jako odměnu z vymožené částky. V případě, že nebyla s klientem dohodnuta jiná odměna, odvíjí se její výše od vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

GDPR a řešení sporů

Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů advokátkou a žádost subjektu osobních údajů:

informace klientům o zpracování osobních údajů
žádost subjektu údajů

Zároveň si dovoluji klienty – spotřebitele – informovat o tom, že k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena Česká advokátní komora. Více informací o tomto pověřeném subjektu a mimosoudním řešení sporů naleznete zde: www.cak.cz

Aktuality a články

buďte stále v obraze
16.10.2022

Zvýšení nájemného

Pokud jste nájemcem nebo naopak pronajímatelem, jistě jste se už setkali s otázkou, jak lze zvýšit nájemné v případě nájmu bytu či domu k bydlení.

číst více
06.11.2018

Podmíněné propuštění

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu.

číst více
29.10.2018

Nesporný rozvod

Rozvod je v životě člověka vždy nepříjemná a stresující záležitost, kterou provází emoce všech zúčastněných.

číst více
1.10.2018

Co můžete žádat v případě, že jste poškozeni dopravní nehodou?

Srazilo Vás jako chodce auto? Nedal Vám jiný řidič přednost v jízdě? Byli jste jako cyklisté sraženi opilým řidičem? Víte, na co máte nárok?

číst více
30.9.2018

Jaké nároky máte v případě průtahů v řízení?

Soudili jste se a řízení trvalo příliš dlouho? Vlekl se jednoduchý spor tak dlouhou dobu, že pro Vás finální rozhodnutí soudu ztratilo význam? Víte, že máte nárok na odškodnění?

číst více

Kontakty

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat
Marcela Kleinbauerová

JUDr. Marcela Kleinbauerová
Sídlo: Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2 - Nové Město
Email: marcela@kleinbauerova-ak.cz
Telefon: +420 723 622 633